Behandelovereenkomst

Door akkoord te gaan met de inhoud van deze overeenkomst erkennen CAT therapeut (Veerle Wagenaar) en cliënt dat:

 • De cliënt in behandeling gaat bij de CAT-therapeut en op de hoogte is gesteld van de door deze therapeut gevraagde tarieven.
 • De cliënt op de hoogte is van de door de CAT-therapeut gebruikte behandelvorm(en) en op de hoogte is van het door de CAT-therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is).
 • De CAT-therapeut zich verplicht tot de cliënt door te verwijzen naar een collega CAT-therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.
 • Beëindiging van de behandeling ten allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden.
 • Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
 • Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de CAT-therapeut in; de cliënt doet dit voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop de cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de CAT-therapeut beëindigt.
 • De behandeling door de CAT-therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet.
 • De cliënt ontvangt een declaratienota van de CAT-therapeut zodra deze bevestiging heeft dat de betaling is voltooid.
 • De CAT-therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de AVG en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur.
 • De cliënt een kopie kan vragen van dit cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is.
 • De cliënt vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is, kan eisen en dat de CAT-therapeut wettelijk verplicht is hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.